Baggrund
Horsens kommune har bevilget 10 mio. kr. til en multihal (1/2 størrelse) i Gedved, som skal stå klar i 2022.
Behov
						Borgere, foreninger og institutioner i Gedved peger på følgende primære behov til den nye hal:
						- Hel hal til at dække behov og haltider fra fx gymnastik, håndbold og fodbold, samt til at sikre mulighed for at lave stævner og opvisninger
						
						- Springcenter til videreudvikling af kommunes største gymnastikforening
						
						- Integration af SFO2 og Ungdomsskole i halmiljøet for at etablere aktivt og åbent samlingssted for unge og fastholde et højt aktivitets niveau gennem ungdomsårene
						
						- Plads og mulighed for nye idrætsformer, som fx klatring og senior idræt ved blandt andet at sikre opdelingsmuligheder af hallen
						
						- Fitness center til fx styrketræning og genoptræning
					
“Vi har positive erfaringer med at etablere klubtilbud i sammenhæng med såvel hal som skole, hvilket ofte giver en merværdi og flere samarbejds- og aktivitetsmuligheder for de unge i både klub, skole og idrætsforening til gavn for alle parter. Vi er sikre på at det også vil kunne blive tilfældet i Gedved med denne visionsplan.” - Jan Asmussen, Viceungdomsskoleleder Horsens kommune
Visionsplan
						For at imødekomme de listede behov er der udarbejdet en visionsplan i samarbejde med RUM (arkitektfirma). Visionsplanen er beregnet til at koste 16-18 mio kr. Der er bred politisk støtte til visionsplanen, MEN det afgøres først i 2020 om og hvor meget Horsens kommune vil støtte projektet yderligere (ud over de 10 mio kr.). Jo større bidraget og engagementet er fra Gedved, jo større er chancen for yderligere støtte.
					
“Skolen ser det som positivt, at SFO integreres ind i den nye hal i forbindelse med visionsplanen. Dette giver mulighed for mere haltid og flere aktiviteter i SFO, samt en unik mulighed for SFO til at udnytte skolens faciliteter -fx i lokalerne til hjemkundskab, musik, sløjd, samt skolebiblioteket.” - Dick D. Glintborg, Skoleinspektør Gedved skole
						Lidt mere om Fitness (del af visionsplan)

						Et fitness center fremmer og understøtter sund levevis og kan være med til at begrænse udvikling og forværring af sygdom samt følge af sygdom.

						Fitness træning er nemt at gå til og kræver ikke specielle forudsætninger som idrætsudøver. En god introduktion af uddannet instruktører og du er aktiv udøver. Vi kan på den måde fastholde og motivere flere borgere til at træne.

						Der er derfor behov for lokalt foreningsdrevet fitnesscenter for byens og lokalområdets borgere. Byen har historisk set en stærk foreningskultur, og byens to store motions-foreninger har begge udvist interesse for at hjælpe en ny fitness forening i gang.

						Kort sagt, fitness er for alle - fra inaktiv til elite, og Gedved by har kapaciteten til at at få fuldt udbytte af et fitness center. Vil man som borger i Gedved dyrke fitness, enten som motion eller genoptræning, så er man afhængig af bil eller bus da de nærmeste centre ligger i Horsens.
						
					
“Gymnastikforening Gedved (GFG) har opbygget en stærk klubånd med over 600 medlemmer, men savner at kunne tilbyde udviklingsmuligheder for spring-aktiviteter. Visionen for Gedved Idrætscenter med ny springgrav vil gøre det muligt at udvikle klubben og fastholde og tiltrække medlemmer og instruktører. Mulighed for afholdelse af stævner, samt opdeling af hallen har også stor betydning for GFG. ” - Wanja Høj Sørensen, formand Gymnastikforening Gedved
Budget I alt [mio.]
Ny idrætshal 8,10-9,20
Mellembygning/depot i 1 niveau 0,70-0,85
Cafeteria/Fællesområde + SFO/Ungdomsskole 3,60-4,10
Springcenter 2,00-2,30
Springgrav 1,50
Håndværker omk. i alt 15,90-17,95
Plan B
						Hvis Horsens kommune ikke bidrager med yderligere midler end de budgetterede 10 mio kr, så vil visionsplanen sandsynligvis ikke kunne realiseres. Projektet vil i så fald arbejde videre med en Plan B, som fokusere på en hel hal og springfaciliteter. 
					
Budget I alt [mio.]
Ny idrætshal 8,10-9,20
Mellembygning/depot i 1 niveau 0,70-0,85
Springhal 1,10-1,50
Springgrav 1,0
Håndværker omk. i alt - etape 01 11,0-12,5
						ØNSKER DU EN ATTRAKTIV BY OG ET STÆRKERE OG MERE AKTIVT SAMMENHOLD I GEDVED, SÅ STØT PROJEKTET
						
						Indsamlingsmålet for private, foreninger og erhverv er: 2 mio kr

						Jo større bidraget og engagementet er fra Gedved, jo større er chancen for yderligere støtte fra Horsens kommune.
					
Privat Støtte
						Som privat kan du støtte projektet på flere forskellige måder.
					
MobilePay: 450824

Bank Overførsel
Kontonummer: 0013423784
Reg: 6128
					
						Fra 2020 vil beløbet være fradragsberettiget.* Vi anbefaler derfor at vente med at indbetale til perioden januar-april 2020. 
						Husk at påføre navn og CPR nummer på betalingen. Så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT, så det automatisk fradrages, hvilket typisk vil give 30% tilbage i skat. 
						
						ALLE bidrag er velkomne

						Ønsker man sit navn på en sponsorvæg, så skal man sende en besked herom til: Gedvedic@gmail.com
					
Forenings Støtte
						Gedved Idrætsforening og Gymnastikforening Gedved bidrager hver med 150.000kr til projektet. 
						Har andre foreninger lyst til at støtte projektet, så kan Halarbejdsgruppens kontaktdetaljer findes under “Kontakt” fanen.
					
“Visionen for Gedved Idrætscenter giver mulighed for at tilgodese de mange børne/ ungdoms- og voksen/seniorhold, som i dag mangler haltider - på tværs af sportsgrene. Den giver også bedre mulighed for at afholde større stævner i fremtiden - især fordi hallen og skolen, med plads til overnatning, er integreret i et plan.” - Anders Vigild, Formand Gedved Idrætsforening
Fradrags regler
						Dit bidrag til Gedved Idrætscenter er fradragsberettiget. Du kan trække hele dit bidrag fra i skat. Gedved Idrætscenter er godkendt af myndighederne (iht. Ligningslovens §8A) og skal indberette fradragsberettigede bidrag mellem 1-15.000 kr. til SKAT. Værdien af skattefradraget vil blive refunderet i forbindelse med årsopgørelsen fra SKAT for det år indbetalingen sker - det vil sige typisk marts måned året efter. Fradraget kan maksimalt udgøre 15.000 kr. pr. år pr. person. Yderligere indbetaling vil således ikke være fradragsberettiget. Hvis ægtepar hver for sig giver gaver, får de hver for sig fradrag efter de ovennævnte regler.
					
Vi har indsamlet 50%
9.000.000 af 18.000.000
SE HVAD PENGENE BLIVER BRUGT PÅ
Ny Hal
Gedved!
Gedveds aktive samlingspunkt skal snart udbygges. Støt op og glæd dig!
MÅL?
					At skabe fundamentet for et aktivt miljø i Gedved, hvor byens foreninger, institutioner og borgere kan dyrke passioner og fællesskaber på tværs af generationer
					
HVAD BIDRAGER DET?
					Gedved idrætscenter vil bidrage til:
					-    En attraktive by: der udvikler sig i takt med samfundet og har brug for at have moderne og tidssvarende faciliteter til rådighed for byens borgere
					-    Et samlingspunkt: der fastholder det gode fællesskab og hvor byens borgere mødes på tværs af interesser, køn og alder
					-    Bedre idrætsfaciliteter: der understøtter eksisterende idrætsgrene, men også skaber rammerne for nye idrætskulturer og passioner
					
VORES TIDSLINJE
Indsamlingsperiode
Lige nu
Forprojektering
April-Juni 2020
Projektering og udbudsfasen
Aug-Dec 2020
Opførsel af “Multisal”
April 2021 - Maj 2022
Ibrugtagning
2022
KONTAKT OS
Hal-arbejdsgruppen
Gedved Idræts Forening
Gymnastik Foreningen Gedved
Gedved Lokal Råd
Team Gedved
Web-udvikler/designer
Frederik Nakskov Due
9.klasse Gedved